لیست قیمت

💰قیمت سطح پایه ٨٥٠ هزار تومان
💰قیمت پنل پیامک ٥٥٠هزار تومان
💰قیمت پنل انبار ٥٠٠هزار تومان
💰قیمت پنل حسابداری ٧٠٠هزار تومان
💰قیمت پنل شناسایی اتوماتیک مشتري و دستگاه کالر آیدی 1 میلیون تومان
💰قیمت پنل فراخوان سالن٥٠٠ هزار تومان
📌در صورت خريد پك كامل به جاي ٤ ميليون فقط ٣ ميليون تومان پرداخت كنيد